PRIEMYSELNÉ BALENIE

Obchodné podmienky

Štandardné podmienky spoločnosti Axxum Group pre slovenský trh

Časť I: Všeobecné ustanovenia

§1 Rozsah

1.1 S výnimkou ustanovení bodu 1.4, nasledovné Štandardné zmluvné podmienky upravujú všetky plnenia a služby, ktoré má poskytnúť príslušná spoločnosť skupiny Axxum Group na základe zmluvy (ďalej ako „Dodávateľ") s výnimkou všetkých ostatných podmienok. Dodávateľ neuznáva žiadne protichodné ani odlišné podmienky stanovené Objednávateľom, s výnimkou prípadu, ak s takýmito podmienkami Dodávateľ výslovne písomne súhlasil. Týmito Štandardnými podmienkami je nevyhnutné sa riadiť / majú prevahu aj v prípade, ak Dodávateľ vykoná službu, ktorú má vykonať na základe zmluvy, bez toho, aby vyjadril svoje výhrady, hoci si je Dodávateľ vedomý toho, že Objednávateľ si v prípade takejto služby môže bežne uplatňovať všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú v rozpore alebo sa odlišujú od týchto podmienok.

1.2 Tieto Štandardné podmienky upravujú záväzkové vzťahy len v prípade, keď je Zákazník podnikateľom v zmysle článku 261 (1) slovenského Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov („ďalej ako Obchodný zákonník“), právnickou osobou podľa verejného práva alebo subjektom špeciálne založeným podľa verejného práva v zmysle článku 261 (3), (4) a (5) Obchodného zákonníka alebo ak Objednávateľ súhlasí s uplatnením článku 262 (1) Obchodného zákonníka.

1.3 Týmito Štandardnými podmienkami sa tiež budú riadiť všetky budúce obchodné transakcie Objednávateľa.

1.4 Služby Dodávateľa sa zvyčajne obmedzujú na služby balenia alebo dodávania tovaru. V prípade, že zmluva výnimočne obsahuje objednávku na dodatočné zasielateľské, prepravné a/alebo skladovacie služby, ktoré má Dodávateľ vykonať pre Objednávateľa bez ohľadu na tieto Štandardné podmienky, tieto služby sa budú riadiť verziou Nemeckých štandardných podmienok zasielateľov z roku 2017, (ADSp), ktoré sú tiež k dispozícii v anglickom jazyku na webovej stránke http://www.dslv.com. Dodávateľ týmto upozorňuje na skutočnosť, že č. 23 verzie nemeckých štandardných podmienok zasielateľov z roku 2017 obmedzuje zodpovednosť stanovenú zákonom za stratu na tovare tak, ako je uvedené v článku 431 nemeckého Obchodného zákonníka (HGB) vo výške 8,33 zvláštnych práv čerpania (SDR)/kg za stratu vo výške 1 250,000 EUR alebo 2 SDR/kg alebo vo výške 2 500,000 EUR alebo 2 SDR/kg za každý prípad výskytu, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia, pričom v prípade multi-modálnej prepravy, vrátane námornej prepravy, je to vo všeobecnosti 2 SDR/kg.

§2 Vypracovanie zmluvy; Dokumenty

2.1 Cenové ponuky prekladané Dodávateľom sú nezáväzné. V prípadoch, keď Objednávateľ klasifikuje objednávku ako cenovú ponuku / ponuku podľa článku 43A (1) slovenského Občianskeho zákonníka - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov („Slovenský Občiansky zákonník”), Dodávateľ je oprávnený takúto cenovú ponuku akceptovať do dvoch týždňov.

2.2 Všetky dohody medzi Dodávateľom a Objednávateľom zamerané na plnenie zmluvy musia byť písomne uvedené v zmluve, vrátane týchto Štandardných podmienok. Neexistujú žiadne verbálne kolaterálne zmluvy.

2.3 Dodávateľ si vyhradzuje všetky majetkové práva a autorské práva na ilustrácie, náčrty, výpočty a iné dokumenty. Vyššie uvedené platí aj pre také tlačené dokumenty, ktoré sú označené ako „dôverné“. Pred poskytnutím takýchto dokumentov tretím stranám musí Objednávateľ získať výslovný písomný súhlas Dodávateľa.

§3 Ceny a platobné podmienky

3.1 Ceny Dodávateľa sú uvádzané „zo závodu“ v eurách. V cenách nie je zahrnutá daň z predaja (DPH) stanovená zákonom; v prípade potreby bude uvedená samostatne na faktúre v príslušnej výške požadovanej zákonom.

3.2 V prípade, že celkové náklady na dodávaný tovar alebo službu po uzavretí zmluvy narastú z dôvodu nepredvídateľných okolností, nad ktorými nemá Dodávateľ žiadnu kontrolu, ako napríklad nové alebo zmenené predpisy, zvýšenie cien surovín, zvýšenie miezd na základe kolektívnych zmlúv alebo nepredvídaných komplikácií súvisiacich s pracovnými podmienkami, si Dodávateľ vyhradzuje právo primerane zvýšiť cenu. V prípade, že celkové náklady po uzavretí zmluvy klesnú z dôvodu takýchto okolností, Dodávateľ cenu primerane zníži. Dodávateľ bude informovať Objednávateľa o úprave ceny včas. Ak sa dohodnutá cena zvýši do jedného roka o viac ako 5%, Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ je povinný v primeranej lehote po oznámení úpravy ceny oznámiť, či využije právo na odstúpenie od zmluvy. Inak takéto právo zanikne.

3.3 Pokiaľ nie je v potvrdení / prijatí objednávky uvedené inak, cena za dodávku alebo službu je splatná ako čistá suma (bez zrážok) do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Budú sa uplatňovať zákonné ustanovenia týkajúce sa dôsledkov platobnej neschopnosti.

3.4 Poskytnutie akýchkoľvek zliav si vyžaduje osobitnú písomnú dohodu.

3.5 Objednávateľ má právo započítať pohľadávky voči Dodávateľovi len vtedy, ak protipohľadávky Objednávateľa potvrdí súd alebo sú nesporné a Dodávateľ ich písomne potvrdil.

§4 Termín výkonu

4.1 Bez písomného súhlasu je doručenie písomného potvrdenia objednávky / prijatia zo strany Dodávateľa záväzné s ohľadom na načasovanie plnenia.

4.2 Vymedzená lehota do konečného termínu plnenia nezačne plynúť, kým nebudú vyriešené všetky technické problémy.

4.3 Navyše, dodržiavanie povinnosti poskytnúť plnenie Dodávateľom je okrem toho podmienené včasným splnením záväzkov Objednávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo odvolať sa na neplnenie zmluvy (článok 325 Obchodného zákonníka) a ako obranu požiadať o jej splnenie (článok 326 Obchodného zákonníka).

4.4 Všetky udalosti vyššej moci, za ktoré Dodávateľ nie je zodpovedný podľa článku 374 Obchodného zákonníka, ako napr. nepredvídané prerušenia obchodu, štrajky a zákonné výluky, ktoré bránia plneniu záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, oslobodia Dodávateľa od plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy na dobu, počas ktorej tieto udalosti pretrvávajú. Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi výskyt a predpokladanú dobu trvania takejto udalosti. Ak táto udalosť trvá dlhšie ako tri mesiace, obe strany majú právo odstúpiť od zmluvy na základe predchádzajúceho oznámenia. V takomto prípade je potrebné bezodkladne vrátiť akúkoľvek poskytnutú protihodnotu.

4.5 Ak sa Dodávateľ oneskorí s plnením z dôvodu nedbanlivosti, zodpovednosť Dodávateľa za škodu vzniknutú pri plnení (náhrada škody za omeškanie) je obmedzená na 5% hodnoty poskytovanej služby a na náhradu škody namiesto plnenia na 25%. Reklamácie Zákazníka nad rámec tohto rozsahu sú vylúčené. Zodpovednosť vyplývajúca zo straty života, končatiny, poškodenia zdravia alebo duševnej pohody zostáva nedotknutá. V prípade plnenia zmlúv, ktoré zahŕňajú objednávku na zasielateľské, prepravné a/alebo skladovacie služby (pododsek 1.4), sa bude zodpovednosť Dodávateľa riadiť verziou nemeckých štandardných podmienok zasielateľov z roku 2017 [sú k dispozícii aj v angličtine

4.6 Ak bude dohodnutý termín plnenia odložený z dôvodov kontroly Objednávateľa, akékoľvek dodatočné náklady budú účtované Objednávateľovi.

§5 Zodpovednosť

5.1 V súlade so zákonnými predpismi si Objednávateľ uplatní oprávnené nároky na náhradu škody spôsobenej úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou, vrátane úmyselného konania a hrubej nedbanlivosti zo strany zástupcov Dodávateľa alebo strán pomáhajúcich Dodávateľovi pri plnení zmluvy, ako aj nároky vyplývajúce z porušenia základnej povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy. Základné povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy sú také, splnenie ktorých je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu zmluvy a s ktorými druhá strana súhlasila a ktorým by mala primerane dôverovať.

5.2 Pokiaľ nie je Dodávateľ obvinený z úmyselného porušenia zmluvy, zodpovednosť za škodu v situáciách opísaných vyššie je obmedzená na zodpovednosť, na ktorú sa vzťahuje poistná zmluva Dodávateľa. Pokrytie škôd na majetku v prípade strojov, vývozu a priemyselných obalov je 50 000,00 EUR na stratu, za balenie cievok je 25 000,00 EUR za stratu a za balenie iných produktov priemyselnej montážnej linky je to 76 000,00 EUR za stratu, a to maximálne do výšky 1,5 miliónov EUR za všetky straty počas jedného poistného roku. Dodávateľ poskytne podrobné údaje na požiadanie. Pokiaľ nie je poisťovňa požiadaná, aby vykonala úhradu (napr. z dôvodu odpočítateľnej alebo samopoisteného zádržného, súvisiacich nárokov, ročného maxima, vylúčených nebezpečenstiev), je za úhradu škody zodpovedný samotný Dodávateľ. V takýchto prípadoch je zodpovednosť Dodávateľa obmedzená na takú stratu, ktorá je predvídateľná a zvyčajne sa vyskytne.

5.3 Zodpovednosť Dodávateľa vyplývajúca zo zavinenej straty života a končatiny, zdravia alebo duševnej pohody a zodpovednosť podľa ustanovení slovenského zákona o zodpovednosti za produkt - zákon č. 294/1999 Zb., v znení neskorších predpisov, od ktorej nie je možné odstúpiť, zostáva sa nedotknutá.

5.4 Ďalšia zodpovednosť za škodu zo strany Dodávateľa je vylúčená bez ohľadu na právnu povahu uplatňovaného nároku. To platí najmä v prípade nárokov na náhradu škody spôsobenej konaním v zlej viere počas rokovaní o zmluve, iných porušení povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo nárokov na náhradu škody spôsobenej na majetku v zmysle článku 420 Slovenského Občianskeho zákonníka. Zodpovednosť za oneskorené plnenie je upravená v pododseku 4.5.

5.5 Obmedzenia zodpovednosti podľa tohto bodu platia aj vtedy, ak Objednávateľ požaduje náhradu zbytočných výdavkov namiesto škôd za plnenie.

5.6 Pokiaľ je zodpovednosť za škody zo strany Dodávateľa vylúčená alebo obmedzená, toto vylúčenie alebo obmedzenie sa vzťahuje aj na osobnú zodpovednosť za škody spôsobenej personálom Dodávateľa, zamestnancami, robotníkmi, zástupcami a zmluvnými stranami Dodávateľa, ktorí pomáhajú s plnením Zmluvy.

§6 Právomoc, miesto výkonu

6.1 Výlučnú právomoc budú mať príslušné súdy Slovenskej republiky, ktoré budú rozhodovať o všetkých sporoch, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo vznikli v súvislosti s ňou, a to v súlade s Civilným sporovým poriadkom Slovenskej republiky - zákon č. 160/2015 Zb. v znení neskorších predpisov. Napriek vyššie uvedenému, Dodávateľ si vyhradzuje právo vzniesť žalobu voči Objednávateľovi na súde, pod ktorého jurisdikciu spadá Objednávateľ.

6.2 Táto Zmluva sa bude riadiť zákonmi Slovenskej republiky; uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru je výslovne vylúčené.

6.3 Ak nie je v potvrdení/prijatí objednávky uvedené inak, miesto plnenia bude sídlo spoločnosti Dodávateľa.

§7 Dôvernosť údajov

Dodávateľ bude uchovávať údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu v súlade so slovenským zákonom o ochrane osobných údajov - zákon č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely spracovania údajov, pričom si vyhradzuje právo zasielať tieto údaje tretím stranám v súlade so zákonnými ustanoveniami o dôvernosti a ochrane osobných údajov, pokiaľ je takýto prenos potrebný pre plnenie zmluvy.

Časť II: Osobitné ustanovenia pre dodávky tovaru

§8 Prevod rizika v prípade dodávok tovaru

Ak nie je v potvrdení/prijatí objednávky uvedené inak, dodanie tovaru Dodávateľom bude vykonávané "EXW" (zo závodu) podľa najnovšej verzie podmienok Incoterms.

§9 Výhrada vlastníckeho práva

9.1 Dodávateľ si ponecháva vlastnícke práva k dodanému(-ým) predmetu(-om) dovtedy, kým nebudú prijaté všetky platby vyplývajúce z obchodného vzťahu s Objednávateľom. Ak obchodná činnosť medzi Objednávateľom a Dodávateľom zahŕňa priebežné započítanie záväzkov a pohľadávok, vlastnícke právo sa vzťahuje aj na zostatok, ktorý bol v tom čase uznaný; to isté platí, pokiaľ zostatok nie je potvrdený, ale namiesto toho je uplatnený na základe súčtu podkladových účtovných záznamov, napríklad preto, že Objednávateľ je v konkurznom konaní alebo je v likvidácii. V prípade konania zo strany Objednávateľa v rozpore so zmluvou, najmä v prípade platobnej neschopnosti, má Dodávateľ právo odstúpiť od zmluvy a opätovne odovzdať dodaný(-é) predmet(-y) za predpokladu, že boli splnené zákonné požiadavky.

9.2 Objednávateľ má právo opätovne predať nakúpené položky v rámci bežnej obchodnej činnosti; avšak na Dodávateľa postúpi všetky pohľadávky, ktoré boli spôsobené jeho kupujúcimi alebo tretími osobami z dôvodu ďalšieho predaja, a to vo výške celkového súčtu (vrátane dane z predaja) pohľadávok Dodávateľa, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli nakúpené položky pred ďalším predajom predmetom ďalšieho spracovania. Zákazník si ponecháva právo vymáhať pohľadávky aj po postúpení. Tým nie je dotknutá právomoc Dodávateľa vyberať samotné pohľadávky. Dodávateľ však nebude vyberať pohľadávky, ak Objednávateľ riadne splní svoje platobné záväzky z prijatých príjmov. Ak tomu tak nie je, Dodávateľ môže požadovať, aby Objednávateľ informoval Dodávateľa o postúpených pohľadávkach a dlžníkoch, ktorí im dlžia, a aby mu poskytol všetky náležitosti potrebné na ich vyberanie, odovzdal mu príslušné záznamy a upozornil dlžníkov (tretie osoby) na postúpenie.

9.3 Spracovanie alebo prepracovanie zakúpenej položky (položiek) Objednávateľom sa vykonáva vždy v mene Dodávateľa. Ak je zakúpená(-é) položka(-y) spracovaná(-é) spolu s inými predmetmi, ktoré nepatria Dodávateľovi, takáto činnosť bude mať za následok, že Dodávateľ nadobudne do spoluvlastníctva novú položku(-ky) v ekvivalentnom pomere hodnoty nakúpenej položky(-žiek) [na základe celkového fakturovaného súčtu vrátane dane z obratu] voči ostatným spracovaným predmetom v čase spracovania. V ostatných ohľadoch sa na zakúpenú položku(-ky) vyplývajúcu zo spracovania vzťahujú rovnaké podmienky, aké platia pre dodané zakúpené položky, s výhradou vlastníctva.

9.4 Ak je zakúpená(-é) položka(-y) neoddeliteľnou súčasťou iných predmetov, ktoré nepatria Dodávateľovi, takáto činnosť bude mať za následok, že Dodávateľ nadobudne do spoluvlastníctva novú položku(-ky) v ekvivalentnom pomere hodnoty nakúpenej položky(-žiek) [na základe celkového fakturovaného súčtu vrátane dane z obratu] voči ostatným včleneným predmetom v čase integrácie. V prípade, že k integrácii dôjde tak, že položku(-ky) Objednávateľa možno považovať za hlavnú(-é) položku(-ky), považuje sa za stanovené, že Objednávateľ prevedie na Dodávateľa pomerné spoluvlastníctvo. Objednávateľ je povinný zachovať Dodávateľovi z tohto vyplývajúce výlučné alebo spoluvlastnícke právo.

9.5 Ak zadržanie vlastníckeho práva alebo postúpenia nie je platné podľa práva, ktoré sa vzťahuje na tovar, forma zábezpeky, ktorá je podobná zábezpeke vlastníckeho práva alebo postúpenia, ktorá sa uplatňuje podľa tohto zákona, sa považuje za ustanovenú. V prípade, že sa na takéto práva vyžaduje spolupráca Objednávateľa, Objednávateľ je povinný na žiadosť Dodávateľa vykonať všetky primerané opatrenia na náklady Objednávateľa, ktoré sú potrebné na vytvorenie a zachovanie týchto práv.

9.6 Dodávateľ sa vzdá záložných nárokov, na ktoré má právo, ak ho o to požiada Objednávateľ, a to v rozsahu, v akom skutočná hodnota týchto záložných nárokov prevyšuje zabezpečené pohľadávky Dodávateľa o viac ako 10%; Dodávateľ má právo vybrať si, ktorých záložných práv sa vzdá (úplne alebo proporcionálne).

9.7 V prípade zhabania alebo iného zásahu tretej strany musí Objednávateľ o tejto skutočnosti okamžite písomne informovať Dodávateľa, aby mohol Dodávateľ podať námietku v súlade s článkom 44 Exekučného poriadku - Zákon č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Ak tretia strana nie je schopná uhradiť Dodávateľovi náklady vzniknuté v dôsledku súdnych alebo mimosúdnych úkonov súvisiacich s odvrátením takéhoto zásahu, Objednávateľ bude zodpovedný za škodu, ktorú Dodávateľ utrpel.

§10 Zodpovednosť za závady v prípade dodávky tovaru

10.1 V prípade reklamácie závady zo strany Objednávateľa musí Objednávateľ riadne splniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona - najmä bezodkladne a v celom rozsahu - skontrolovať tovar a nahlásiť reklamáciu. Závady musia byť nahlásené písomne.

10.2 V prípade závady na zakúpenej položke je Dodávateľ oprávnený takúto závadu podľa vlastného výberu odstrániť, a to v tom zmysle, že túto závadu buď opraví alebo dodá nové položky bez závad. V prípade neúspešnej opravy, ak Dodávateľ odmietne opraviť závadu, alebo ak je oprava neprimeraná, Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy alebo znížiť kúpnu cenu na základe vlastného uváženia. Nároky na náhradu škody je možné uplatniť len v súlade s podmienkami uvedenými v článku 5.

10.3 Premlčacia doba všetkých nárokov vyplývajúcich zo závad vzniknutých voči Dodávateľovi podlieha platnému premlčaniu, ktoré začína plynúť dňom doručenia zakúpenej položky. Nároky na náhradu škody v prípade straty života, končatiny, zdravia, duševného zdravia alebo inej škody spôsobenej úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou sú premlčané podľa premlčacej lehoty.

Časť III: Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na služby balenia

§11 Povinnosti Objednávateľa

11.1 Riadne vykonávanie služieb balenia si vyžaduje, aby bol predmet, ktorý má byť zabalený, poskytnutý Dodávateľovi včas, aby bol pripravený a vo vhodnom stave na splnenie objednávky. Pokiaľ nie je písomne stanovené inak, diely, ktoré sú obzvlášť náchylné na koróziu, musia byť ešte pred odovzdaním vyčistené a ošetrené vhodnými inhibítormi korózie. Okrem toho, Objednávateľ je povinný písomne poskytnúť Dodávateľovi správne údaje o hmotnosti a o ďalších vlastnostiach položky, a to najneskôr pri jej odovzdaní. Tieto vlastnosti zahŕňajú najmä informácie o ťažisku, zdvíhacie body - za účelom manipulácie, ktorú budú vykonávať žeriavy a vysokozdvižné vozíky, ako aj o informácie o všetkých rizikách a požiadavkách súvisiacich s prepravou (skladovanie, nakladanie, trasa a druh prepravy a, ak je to vhodné, skladovanie po tranzite). Mali by tu byť obsiahnuté aj informácie o klimatických pásmach, ktorými dopravná trasa prechádza. Nebezpečné materiály musia byť deklarované písomne, pričom toto vyhlásenie musí obsahovať všetky požadované informácie podľa platných právnych predpisov.

11.2 Okrem toho je Objednávateľ povinný písomne informovať Dodávateľa o konkrétnych rizikách, ktoré môžu vyplynúť z požiadavky použiť konkrétnu prepravnú cestu, nakladacie zariadenia a dopravné prostriedky (napr. hromadný náklad), v dôsledku nadmerného zaťaženia kontajnerov a obalov, a tiež so zreteľom na všeobecné zaťaženie životného prostredia v prípade akéhokoľvek možného plánovaného uskladnenia po tranzite.

11.3 Pokiaľ nie je písomne stanovené inak, Objednávateľ je zodpovedný za preklad všetkých nákladných listov do iných jazykov.

11.4 Pokiaľ nie je uvedené inak, balenie sa vykonáva v priestoroch Dodávateľa. Zákazník je zodpovedný za včasnú prepravu položiek do a z miesta balenia. V prípade, ak má byť objednávka na baliace služby realizovaná mimo priestorov Dodávateľa, je Objednávateľ povinný zabezpečiť, aby sa drevené obaly a iné obalové materiály vyložili bezplatne a zároveň musí bezplatne poskytnúť dostatočný priestor, energie a potrebné zdvíhacie zariadenia, a na žiadosť Dodávateľa, tiež personál potrebný na prevádzkovanie takýchto zariadení, ako aj zabezpečovacích a zdvíhacích zariadení, ktoré môžu byť potrebné na rýchle a profesionálne splnenie objednávky na baliace služby. Pracovný čas a miesto realizácie balenia musia byť písomne dohodnuté medzi Objednávateľom a Dodávateľom ešte pred začatím realizácie objednávky.

11.5 Informácie potrebné na označovanie musia byť poskytnuté Dodávateľovi včas písomne v elektronickej forme ešte pred začatím baliacich prác.

11.6 Bez ohľadu na poistenie zákonnej zodpovednosti Dodávateľa musí Objednávateľ zabezpečiť primerané poistenie predmetov, ktoré majú byť zabalené (napr. poistenie tovaru počas prepravy, skladovania a protipožiarne poistenie). Platí to najmä v prípade uskladnenia zásielok po tranzite.

§12 Prevod rizika v prípade služieb balenia

Riziko náhodného zničenia alebo náhodného poškodenia prejde na Objednávateľa v momente, keď je vozidlo naložené; v každom prípade však najneskôr v okamihu, keď je Objednávateľovi odovzdaná zabalená zásielka. V prípade oneskoreného prijatia zostane prevod rizika nedotknutý tak, ako to stanovuje zákon.

§13 Rozsah diela a zodpovednosť za závady v prípade služieb balenia

13.1 Zamýšľaný účel uvedený v zmluve je smerodajný, pokiaľ ide o posúdenie rozsahu prác požadovaných od Dodávateľa.

13.2 Pokiaľ nie je uvedené inak, Dodávateľ vykonáva služby balenia v súlade s pokynmi balenia stanovenými nemeckým združením pre obaly Bundesverband Holzpackmittel Paletten und Exportverpackung (HPE) e.V. [tieto pokyny sú k dispozícii aj v anglickom jazyku na webovej stránke http://www.hpe.de/verpackungsrichtlinien-englisch.html].

13.3 Dodávateľ je povinný prijať opatrenia na ochranu proti korózii len vtedy, ak sa na tejto ochrane zmluvné strany výslovne dohodli. Ak si zmluvné strany stanovili protikorózne opatrenia, služba sa bude považovať za riadne vykonanú vtedy, keď budú tieto opatrenia zrealizované v súlade s pokynmi balenia stanovenými nemeckým združením pre obaly Bundesverband Holzpackmittel Paletten und Exportverpackung (HPE) e.V. [tieto pokyny sú k dispozícii aj v anglickom jazyku na webovej stránke http://www.hpe.de/verpackungsrichtlinien-englisch.html] , a ak budú tieto opatrenia trvať po celú dobu ochrany počnúc dátumom zabalenia predmetu. Pokiaľ nie je písomne stanovená iná doba ochrany, ochrana má trvať šesť mesiacov. Dodávateľ nie je zodpovedný za prípady výskytu korózie po uplynutí stanovenej doby ochrany. V prípade balenia použitých predmetov je zodpovednosť za stratu spôsobenú koróziou vylúčená.

13.4 Pri preberaní zabaleného predmetu na mieste, kde sa predmet odovzdáva, je Objednávateľ povinný preskúmať obal z hľadiska zjavných a viditeľných chýb. Pokiaľ počas takéhoto preskúmania Objednávateľ odhalí závady, aby ochránil svoje nároky na náhradu škody musí Objednávateľ bezodkladne predložiť písomnú reklamáciu a umožniť Dodávateľovi, aby vypracoval vlastnú správu o incidente.

13.5 Predpokladom zodpovednosti za závady je preukázanie toho, že základnou príčinou hlásenej chyby je porušenie povinností Dodávateľom ešte pred prevodom rizika. Týka sa to najmä roštových prepraviek a obalov samostatných komponentov, ako aj, napríklad, takzvaných paletových obalov bez prepraviek, dna prepraviek a paliet, ako aj ochranných obalov, ktorú sú v dôsledku vládnych opatrení otvárané alebo poškodené [napr. pri colnej prehliadke alebo bezpečnostnej kontrole podľa slovenského zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]. V prípade, že sú vlastnosti obalového materiálu porušené nesprávnym uložením, prekládkou počas prepravy, uskladnením alebo zmenou, otvorením alebo iným zásahom, dokonca aj keď ide o poškodené obaly poskytnuté tretími stranami a následkom toho je tovar Objednávateľa poškodený, takéto poškodenie nepredstavuje chybu v práci vykonanej Dodávateľom. V prípade, že Objednávateľ vo svojej objednávke požaduje, aby Dodávateľ opätovne zabalil tovar už zabalený Objednávateľom alebo treťou stranou, Dodávateľ bude zodpovedný za škody, ktoré vzniknú na balenom predmete len v prípade, ak Objednávateľ preukáže, že stratu je možné pripísať chybe počas baliacich prác vykonaných Dodávateľom. Dodávateľ nie je zodpovedný za škody, ktoré vznikli v dôsledku chybného balenia Objednávateľom alebo treťou stranou. Dodávateľ nie je povinný preveriť zabalený predmet po prijatí, aby zistil známky existujúceho poškodenia.

13.6 V prípade chybných služieb balenia má Objednávateľ nárok na práva, ktoré mu vyplývajú zo zákona, pričom nároky na náhradu škody a nároky na náhradu výdavkov možno uplatniť len v rozsahu uvedenom v Článku 5.

13.7 Premlčacia lehota pre všetky nároky vznesené voči Dodávateľovi z dôvodu chybných služieb balenia je jeden rok odo dňa prijatia (prevzatia) zabaleného predmetu Objednávateľom. Bez ohľadu na prvú vetu sú nároky na náhradu škody v prípade straty života, končatiny, zdravia, duševného zdravia alebo inej škody spôsobenej úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou premlčané podľa premlčacej lehoty.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x